Kieliluotsi

Kieliluotsi

Palvelut > Kielikoulutus

Kielikoulutus

Kuva: Kieliluotsin kielikoulutuksen ja -kurssien avulla opit, oivallat, omaksut ja onnistut! Tarjoamme suomen kielen koulutusta sekä englannin, ruotsin, norjan, saamen ja venäjän alkeiskursseja. Valikoimaamme kuuluu myös muita kielipalveluja.

Kieliluotsi tarjoaa suomen kielen koulu­tusta sekä kääntä­miemme kielten (englanti, ruotsi, norja, pohjois­saame ja venäjä) alkeis­kursseja. Koulutuk­semme ja kurssimme on tarkoi­tettu erityi­sesti yrityk­sille ja muille organisaa­tioille mutta myös yksityis­henkilöille.

Kuva: Myrskylyhty.

Jokainen tuotta­mamme kieli­koulutus ja -kurssi räätä­löidään aina asiak­kaan tarpeiden ja toiveiden mukai­seksi (esim. sisäl­lön, oppi­materi­aalin ja keston suhteen). Koulut­taminen voi tapahtua paikan päällä eri puolella Suomea tai etänä video­neuvottelu-/pika­viestin­ohjelmaa hyödyn­täen.

Varsinaisen kieli­koulu­tuksen lisäksi meidät voi kutsua pitämään luentoja, esitel­miä ja puheita kieli­asioista erilai­siin tilai­suuksiin, kuten seminaa­reihin ja koulu­tuksiin.

Kieli­koulutuksen suuntaa-antava tuntihinta on alk. 40 euroa + alv. 24 %.

Kuva: Kielikoulutus.

Tarjoamme kielikoulutusta ja -kursseja:

  • suomea suomalai­sille
  • suomea ulkomaalai­sille
  • englannin alkeita
  • ruotsin alkeita
  • norjan alkeita
  • pohjois­saamen alkeita
  • venäjän alkeita.

Olkaa yhteydessä, niin koulutamme kielenne kuntoon

Ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin, niin voimme keskus­tella tarkemmin kieli­koulutus­tarpeis­tanne ja myös muista mahdol­lisista kieli­apua vaati­vista asiois­tanne!

Kieliluotsin kaikki palvelut

Oikoluku ja kielen­tarkistus

Tekstin tuottaminen

Käännökset

Kieli­koulutus

Tutkimus ja tiedon­haku

Puhtaaksi­kirjoitus

Tietojen tallen­taminen