Kieliluotsi

Kieliluotsi

Palvelut > Tutkimus ja tiedonhaku

Tutkimus ja tiedonhaku

Teemme Kieliluotsissa kysely-, haastattelu- ja kirjallisuus­tutkimuksia, joiden avulla asiak­kaamme saa tärkeää tietoa toimintansa tueksi ja kehittä­miseksi. Tutki­mukset voivat olla pieniä tai suurempia, käytännön­läheisiä tai teoreet­tisempia. Teemme esimerkiksi asiakas­tyytyväisyys­kyselyjä, osto­käyttäytymis­tutkimuksia ja erilaisia kartoituksia.

Tarjo­amme myös tutki­musta pinta­puolisempia tiedonhaku­palveluja. Tiedon­haussa etsimme ja koostamme tietoa ja materi­aalia asiak­kaan tarpeiden mukai­sesti. Tiedon­haun aihe voi olla lähes mikä tahansa. Olemme etsineet ja koostaneet asiak­kaillemme tietoa esimerkiksi tiettyjen prosessien kulusta, lain­säädännön muutoksista ja tuotteiden ominaisuuksista.

Tuotamme asiakkail­lemme tietoa

  • kysely­tutkimuksilla
  • haastattelu­tutkimuksilla
  • kirjallisuus­tutkimuksilla
  • pinta­puolisemmalla tiedon­haulla.

Otamme asioista selvää puoles­tasi

Ota rohkeasti yhteyttä meihin, niin voimme keskus­tella tarkemmin tutkimus- ja tiedon­haku­tarpeistasi sekä myös mahdol­lisista kieli­apua vaati­vista asiois­ta!