Kieliluotsi

Kieliluotsi

Palvelut > Oikoluku, kielentarkistus ja kielenhuolto

Oikoluku, kielentarkistus ja kielenhuolto

Oikoluku-, kielen­tarkistus- ja kielen­huolto­palve­luidemme avulla jokainen saa suomen­kielisen tekstinsä kuntoon helposti ja vaivat­tomasti. Kieliluotsissa työn suorittaa aina suomen kielen ammatti­lainen, joten loppu­tulos on poikkeuk­setta laadukas ja ammatti­mainen.

Tarkistuksen tarkkuus

Lähtötekstin laatu ja tietysti myös asiak­kaan toiveet määrit­televät sen, kuinka perus­teel­lisen tarkis­tuksen teksti vaatii.

Oikoluku

Oikoluku sisältää kirjoitus- ja kieli­oppi­virheiden korjaa­misen sekä tekstin kevyen sujuvoit­tamisen esimer­kiksi sanajärjestyksiä muutta­malla. Jos teksti on raken­teel­lisesti kunnossa ja siinä on lähinnä pieneh­köjä kirjoitus- ja kieli­oppi­virheitä, oikoluku yleensä riittää. Oikoluvun avulla voidaan varmistua myös siitä, ettei taitet­tuun tekstiin jää kirjoitus- eikä tavutus­virheitä. Oikoluvun sanahinta on 0,025 euroa + alv. 24 %.

Kielen­tarkistus

Kielen­tarkistus tarkoit­taa tekstin perusteel­lista tarkis­tusta. Siinä teksti sujuvoi­tetaan kauttaaltaan esimerkiksi teksti­kappa­leiden ja lausei­den raken­teita muutta­malla, kirjoitus- ja kieli­oppi­virheet korjaa­malla sekä teke­mällä tekstistä ehyt koko­naisuus. Kielen­tarkistuksen sanahinta on 0,035 euroa + alv. 24 %.

Kielen­huolto

Kielen­huolto on oiko­lukua ja kielen­tarkis­tusta laajempi käsite. Siinä teksti käydään läpi ja korjataan yhtä perus­teelli­sesti kuin kielen­tarkis­tuksessa. Kielen­huollossa tekstissä esiintyviä virheitä kuitenkin tarkas­tellaan asiakkaan kanssa tarkemmin hänen toiveidensa mukaisesti. Tekstistä voidaan esimer­kiksi nostaa esiin usein tois­tuvia virheitä. Samalla asia­kasta voidaan opastaa vält­tämään niitä tulevai­suudessa. Kielen­huollon hinta on 50 euroa/tunti.

Koska kielen­tarkis­tuksessa ja -huollossa tehdään perus­teelli­sempaa työtä kuin pinta­puoli­semmassa oiko­luvussa, ne vievät suh­teessa myös enem­män aikaa.

Oikoluemme, tarkistamme, huollamme ja editoimme

  • markkinointi- ja viestintä­materiaaleja
  • verkko­sivustoja
  • käännös­tekstejä
  • tutkimus­raportteja
  • artikke­leita
  • kirjoja
  • aikakaus­lehtiä
  • opinnäyte­töitä
  • muita suomen­kielisiä tekstejä.

Mitä hyötyä oikoluvusta, kielentarkistuksesta ja kielenhuollosta on?

Nykypäivänä kiinnitetään entistä enemmän huomiota suomen kielen laaduk­kaaseen käyttöön, sillä se auttaa erot­tumaan positii­visesti massasta. Sujuva ja virheetön kieli antaa tekstistä ja kirjoit­tajasta luotet­tavan, uskot­tavan ja asian­tuntevan kuvan. Kun teksti on laadu­kasta, lukija pystyy keskit­tymään täysi­valtai­sesti sen sisäl­töön ja sanomaan. Laaduk­kaalla teks­tillä saadaan siten viesti paremmin perille.

Vaikka kirjoit­taja hallit­sisi suomen kielen hyvin, teks­tiin voi silti helposti jäädä huolimat­tomuus­virheitä ja epä­selviä ilmai­suja – omalle tekstil­leen todel­lakin tulee hel­posti sokeaksi.

Vähänkään tärkeät tekstit kannattaa siis ehdot­tomasti antaa luetta­viksi ja korjatta­viksi kieli­asiantunti­jalle. Hän korjaa teks­tiin jääneet kielel­liset ja muut virheet, sujuvoittaa tekstiä ja sen rakenteita sekä tarkastelee kokonai­suutta ulko­puolisen silmin.

Ota yhteyttä, niin laitamme teks­tisi kuntoon

Ota rohkeasti yhteyttä ja lähetä teks­tisi meille nähtä­väksi. Kieli­asian­tuntijamme arvioi teks­tisi tarvit­seman tarkistus­tason. Lisäksi voimme yhdessä sopia muista toimeksiantoon liit­tyvistä yksityiskohdista.