Kieliluotsi

Kieliluotsi

Palvelut > Puhtaaksikirjoitus ja litterointi

Puhtaaksi­kirjoitus ja litte­rointi

Kuva: Puhtaaksikirjoitus ja litterointi ovat Kieliluotsi Oy:n tarjoamia kielipalveluja.
Kuva: Sulkakynä.

Puhtaaksikirjoitus

Kirjoi­tamme Kieliluotsissa puhtaaksi kaiken­laisia pape­rilla olevia ja skannat­tuja teks­tejä sähköi­seen, muokatta­vissa olevaan teksti­muotoon. Alkuperäistekstit voivat olla joko käsin tai koneella kirjoitettuja.

Puhtaaksikirjoitettava teksti voidaan samalla tarvittaessa oikolukea/tarkistaa. Myös tekstin asettelut ja muotoilut voidaan tehdä asiakkaan toiveiden mukaisiksi. Lisäksi voimme auttaa tekstin julkaisemisessa esimerkiksi kirjana.

Puhtaaksi­kirjoituksen suuntaa-antava sanahinta on alk. 0,02 euroa + alv. 24 %.

Puhtaaksi­kirjoituksen hyödyt

Jotta aineis­toa voi muokata esimer­kiksi tekstin­käsittely­ohjelmalla, se tulee muuntaa muokat­tavissa olevaksi tekstiksi. Sähköinen, muokattavissa oleva teksti muun muassa

  • parantaa aineis­ton käytettä­vyyttä
  • helpottaa tietyn asian löytä­mistä suuresta tekstimassasta.
Kuva: Ääniaalto.

Litterointi

Kirjoi­tamme Kieliluotsissa puhtaaksi myös kaiken­laisia suomen­kielistä puhetta sisäl­täviä ääni­tallen­teita sähköi­seen, muokatta­vissa olevaan teksti­muotoon. Litte­rointi voidaan tehdä sana­tarkasti, merkitys­tasolla tai muulla asiak­kaan halua­malla tarkkuu­della. Litteroinnin suuntaa-antava hinta/äänitetunti on alk. 70 euroa + alv. 24 %.

Litte­roinnin hyödyt

Ääni­muodossa olevan aineis­ton hyödyn­täminen sellai­senaan on yleensä vaikeaa. Kun ääni­tallenteen sisäl­tämä puhe muunne­taan kirjoi­tetuksi teks­tiksi,

  • aineis­ton käsit­tely nopeutuu ja helpot­tuu huomat­tavasti
  • aineis­tosta saa selkeäm­män kokonais­kuvan
  • aineis­ton arkis­toiminen on helpom­paa ja vie vähemmän tallennus­tilaa.
Kuva: Puhtaaksikirjoitus ja litterointi.

Kirjoitamme puhtaaksi muokattavissa olevaan tekstimuotoon

  • paperilla olevia tekstejä
  • skannattuja tekstejä
  • ääni­tallenteita.

Jättäkää puhtaaksi­kirjoitus meidän hoidettavak­semme

Ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin, niin voimme keskus­tella tarkemmin puhtaaksi­kirjoitus­tarpeistanne ja myös muista mahdol­lisista kieli­apua vaati­vista asiois­tanne!

Kieliluotsin kaikki palvelut

Oikoluku ja kielen­tarkistus

Tekstin tuottaminen

Käännökset

Kieli­koulutus

Tutkimus ja tiedon­haku

Puhtaaksi­kirjoitus

Tietojen tallen­taminen